Hans Borghuis | Recent gelezen

Soul Care
Transformational principles for a healthy soul
Dr. Rob Reimer (9781942587453)

Brokeness grasps for the soul of humanity. We are broken body, soul, and spirit, and we need the healing touch of Jesus. This book explores principles that are profound healing tools of God: securing your identity, repentance, breaking sin patterns, forgiving others, healing wounds, overcoming fears and deliverance.

Soul Care focuses on the importance of nurturing and maintaining a healthy inner life. Dr. Reimer explores various principles and practices aimed at transforming the soul, addressing the spiritual, emotional, and mental aspects of one's being.

The book offers a comprehensive framework for soul care, emphasizing the significance of understanding one's identity in Christ, dealing with past hurts and traumas, and engaging in spiritual disciplines to foster growth and healing. Dr. Reimer discusses the impact of spiritual warfare, the power of forgiveness, and the necessity of authentic community in nurturing a healthy soul.

Drawing from biblical principles and psychological insights, the book provides practical guidance on how individuals can cultivate emotional health, deepen their relationship with God, and experience transformation in their inner lives. It encourages readers to embark on a journey of self-discovery, restoration, and spiritual growth through intentional soul care practices.


De leegte voorbij
Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt
Esther van Fenema & Joost Röselaers (9789044654448)

In Nederland zijn we de afgelopen decennia in rap tempo geseculariseerd. Binnen slechts twee generaties namen we afscheid van kerken en zuilen die als onderdrukkend en patroniserend werden ervaren. Daarnaast namen we ook afscheid van grote politieke ideologieën. Dit bracht een ongekende vrijheid om te worden wie je wilt zijn. De keerzijde van het afscheid nemen van religies en ideologieën is een leegte die vaak zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak wordt gevoeld. Er is geen gezamenlijk verhaal meer dat ons met elkaar verbindt, iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. 

Psychiater Esther van Fenema en predikant Joost Röselaers gaan in dit boek op zoek naar een nieuw gedeeld verhaal. Met denkers van zeer diverse achtergronden - als Dirk de Wachter, Beatrice de Graaf, Klaus Schwab, Stefan Paas, Renske Leijten en Jan Terlouw - spreken zij over de bouwstenen van een verhaal dat ons met elkaar verbindt. Wat wordt ons narratief voor de komende generaties? Weg uit de leegte, op zoek naar nieuwe vormen van zin en verbondenheid. 


God Has a Name
John Mark Comer (9780310344209)

You can long for a relationship with God, but still feel distant and disconnected from Him. As if God is more of an idea we believe in with our minds than a person we have a relationship with.

Could it be that much of what we think about God is not entirely correct? Could our 'God' be a projection of our own identity, ideas and desires? And what if the real God turns out to be different, but much better than we could ever imagine?


This book delves into the concept of God's identity as revealed in the Bible, specifically focusing on the significance of God's name, Yahweh. Comer explores the depth and richness of the Hebrew understanding of God's name and how it relates to our modern-day perception of God. He discusses how knowing and understanding God's name can deeply impact our relationship with Him, shaping our understanding of who God is and how we relate to Him personally. Comer emphasizes the importance of not just knowing about God, but truly knowing God intimately through His revealed name and its implications for our faith and daily lives. John Mark Comer bases this on Exodus 34:6-8 (according to some, the most quoted verse in the Bible, by the Bible).


Het verlaten individu 
Waarom voelen we ons zo leeg?
Esther van Fenema (9789044651591) 

Het individu van nu worstelt met tal van psychische klachten, die veelal terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek eraan: leegte. Dat nare gevoel proberen we te dempen door excessief te consumeren en te 'genieten', waardoor we ons steeds leger gaan voelen en in een negatieve, vicieuze cirkel terechtkomen. Toen we ooit de baleinen uit de samenleving trokken en het individu bevrijdden uit allerlei groepsverbanden hoopten we zelf God te worden. Als 'God' hebben we overal recht op en bepalen we zelf de grenzen. De paradox is dat we deze verantwoordelijkheid niet goed verdragen en kwetsbaar zijn geworden. We verwachten de beloning en de verlossing van buiten, maar god heeft ons verlaten. In dit boek onderzoekt psychiater Esther van Fenema wat de rol is van de zeven hoofdzonden in onze tijd. Ze voegt daar een nieuwe hoofdzonde aan toe die kenmerkend is voor nu: de leegte.

Esther van Fenema is psychiater en publicist. In 'Het verlaten individu' onderzoekt ze de invloed van de moderne maatschappij anno 2023 op het individu. In haar boek betoogt ze dat het individu zich in toenemende mate verlaten en ontheemd voelt. Vanuit haar achtergrond als psychiater benadrukt ze de psychologische en emotionele gevolgen van de individualisering, digitalisering en de afbraak van traditionele sociale (groeps)structuren. Esther van Fenema kreeg overigens van huis uit een christelijke opvoeding mee. "Tijdens mijn studie werd geloof voor mij een functie van het brein. Het lukt me sindsdien niet meer om te geloven, al mis ik de rituelen en het houvast wel een beetje.”

Van Fenema bespreekt hoe moderne technologieën en sociale media, ondanks de voordelen die er ook zijn, hebben bijgedragen aan een gevoel van isolement en oppervlakkige connecties. Ze stelt dat het verlangen naar authenticiteit en diepere verbindingen vaak niet meer wordt vervuld in de huidige samenleving. Ook wijst ze op de toenemende prestatiedruk en de impact van het individualisme op het welzijn van mensen.

Esther pleit voor een herwaardering van gemeenschapszin, voor meer echte, diepgaande relaties en een gezondere balans tussen individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid. Ze stelt dat het erkennen van onze emotionele behoeften en het streven naar een meer gebalanceerde levensstijl kunnen bijdragen aan een beter geestelijk welzijn. In "Het verlaten individu" combineert ze haar professionele inzichten als psychiater met maatschappelijke observaties om te wijzen op de uitdagingen waarmee het moderne individu wordt geconfronteerd. Ze roept op tot meer aandacht voor het menselijk aspect in een gedigitaliseerde wereld en pleit voor een hernieuwde focus op menselijke verbondenheid en diepgang in relaties.


The pursuit of God
A.W. Tozer (9781622452965) 

"The Pursuit of God" by A.W. Tozer is a Christian spiritual classic that explores the idea of seeking a deeper and more intimate relationship with God. Tozer emphasizes that many people settle for a surface-level faith and encourages readers to go beyond mere religious practices to truly know God. He believes that the key to a fulfilling Christian life is an unrelenting pursuit of God's presence.

A.W. Tozer discusses various barriers that hinder this pursuit, including worldly distractions, complacency, and misplaced priorities. He highlights the importance of cultivating a genuine thirst for God and seeking Him with a sincere heart. Tozer also addresses the role of surrender in the pursuit of God, emphasizing the need to relinquish control and allow God to work in one's life.

The book underscores the concept of God's immanence and transcendence—His closeness to humanity while remaining infinitely above and beyond. He contends that the pursuit of God is not a one-time event, but a continuous journey of drawing near to Him. Through eloquent prose and deep insights, "The Pursuit of God" inspires believers to passionately seek God, abandon superficial religiosity, and experience a profound, life-transforming connection with the divine.


De Radicale Uitbanning van Haast
John Mark Comer (9789033802898)

In 'De Radicale Uitbanning van Haast' daagt John Mark Comer uit om een bewuster en spiritueler leven te leiden in een wereld die wordt gedomineerd door haast en drukte. Hij stelt dat onze moderne samenleving lijdt aan een "haastepidemie," steeds meer doen in minder tijd. Dit heeft geleid tot stress, uitputting en oppervlakkigheid in ons leven.

Comer benadrukt het belang van christelijke spiritualiteit als een tegengif voor deze haastige levensstijl. Hij wijst op het voorbeeld van Jezus, die tijdens zijn aardse leven vaak rustig en doelgericht handelde, zelfs als anderen haast hadden. Jezus bracht tijd door in gebed, contemplatie en gemeenschap. 

Een centraal thema in het boek is het idee van 'meedogenloze eliminatie van haast'. Comer legt uit dat we haast moeten zien als een vijand van onze ziel en ons geloof. Haast staat het diepe denken, reflecteren en luisteren naar God in de weg. Hij moedigt lezers aan om bewuste keuzes te maken om haast uit hun leven te bannen, zoals het verminderen van overmatig gebruik van technologie, het creëren van momenten (in stilte) voor gebed en meditatie en het leren genieten van de schoonheid van de schepping. Hij pleit voor het belang van rust en het houden van de sabbat. Comer benadrukt dat God de sabbat heeft ingesteld als een heilige dag van rust en vernieuwing, en dat wij ons hier ook aan moeten houden om geestelijk en fysiek op te kunnen laden.

Comer biedt praktische tips en oefeningen om zijn lezers te helpen hun leven te vertragen en meer aandacht te schenken aan wat echt belangrijk is. Hij gelooft dat een leven zonder haast ons dichterbij God zal brengen en ons in staat zal stellen om dieper te groeien in ons geloof en onze relaties.

Een oproep tot een spirituele revolutie in een wereld die constant onder druk staat om snelheid en productiviteit na te streven. 


De Bijbelse missie
Christopher J.H. Wright (9789055604555) 

"The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative". Chris Wright benadrukt in zijn boek het fundamentele belang van missie in de hele Bijbelse geschiedenis. Hij betoogt dat God's missie om Zijn koninkrijk te vestigen centraal staat in de hele Schrift en dat elke gelovige geroepen is om daaraan deel te nemen. Verder benadrukt hij dat missie niet slechts een theologisch concept is, maar een praktische roeping om rechtvaardigheid, genade en liefde te verspreiden in de hele wereld.

Wright behandelt de Bijbelse missie in vier delen: 1. Gods missie in het Oude Testament, 2. De vervulling ervan in Jezus Christus, 3. De voortzetting ervan door de apostelen en 4. de implicaties hiervan voor hedendaagse christenen. Wright betoogt dat Gods missie een rode draad door de Bijbel vormt, van de schepping tot het uiteindelijke herstel van alles.

Chris Wright pleit voor een integrale benadering van missie die zich richt op zowel evangelisatie als sociaal-ethische betrokkenheid. Hij benadrukt het belang van gerechtigheid, armoedebestrijding en zorg voor de hele schepping als essentiële aspecten van Gods missie.

De Bijbel dient gelezen te worden als samenhangend verhaal van Gods missie om de wereld te transformeren. Gelovigen worden aangespoord om actief deel te nemen aan de missie van God door een holistische benadering van geloof, liefde en dienstbaarheid met het uiteindelijke doel om Gods koninkrijk op aarde te bevorderen.


Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine
Wayne Grudem (9781789742084)

A comprehensive work that outlines key theological concepts from a conservative evangelical perspective. Grudem's approach emphasizes the authority of Scripture and the importance of systematic theological study.

This book covers a wide range of topics, including the nature and attributes of God, the authority of the Bible, the doctrine of the Trinity, creation, humanity, sin, salvation, the person and work of Christ, the Holy Spirit, the church, and the end of time. Wayne Grudem presents a theological perspective, affirming the sovereignty of God in salvation while also emphasizing the responsibility of individuals to respond to the Gospel. He discusses the different views on predestination and election, ultimately presenting the view that God's choice is based on His foreknowledge of individuals' responses.

The author advocates for the continuation of spiritual gifts such as prophecy and healing in the present day, in contrast to cessationist views. He argues that these gifts are consistent with the New Testament teachings and can benefit the church. Grudem addresses the nature of the church as a global body of believers and delves into the roles of leadership within the church, including pastors and elders. He also provides a detailed examination of baptism and the Lord's Supper. 


Asociale media
Thijs Launspach (9789000387236)

Hoe de socials je manipuleren en hoe je ontsnapt aan hun greep. De invloed van sociale media op onze mentale gezondheid. Welk spel wordt er gespeeld, en wat kun je zelf doen om je aan de macht van de socials te ontworstelen. Sociale media zijn niet meer uit ons leven weg te denken. We krijgen er allemaal mee te maken. Ze hebben ook een enorme impact op onze mentale gezondheid. De socials maken ons onzekerder, bozer, banger, jaloerser en ontevredener. En meer verdeeld: de algoritmes tasten inmiddels zelfs het vertrouwen in onze maatschappij aan.

Dit boek gaat over hoe sociale media ons manipuleren. Over hoe de slimme algoritmes achter de platforms ons gedrag, ons denken en onze verlangens beïnvloeden. Jij als ‘gebruiker’ bent niet het probleem. Het probleem is dat de meest verslavende technologie ever wordt ingezet om je aan het scrollen te houden. Deze media zijn helemaal niet sociaal. Ze zijn asociaal.

Thijs Launspach onderzoekt in de 'Asociale media' de impact van sociale media op onze mentale gezondheid. Hij benadrukt hoe platforms zoals Facebook, Instagram en Twitter ons leven kunnen beïnvloeden door constante vergelijkingen, negatieve zelfwaardering en verslavend gedrag te stimuleren. Hij bespreekt de neiging van mensen om alleen de hoogtepunten van hun leven online te delen, wat leidt tot een vertekend beeld van realiteit en gevoelens van ontoereikendheid bij anderen.

De auteur presenteert ook een onderzoek dat de link tussen overmatig gebruik van sociale media en angst, depressie en eenzaamheid ondersteunt. Hij biedt vervolgens een aantal praktische strategieën om een gezonde relatie met sociale media te ontwikkelen, waaronder digitale detox, bewustwording van online gedrag en het opbouwen van echte sociale connecties. Hij moedigt aan tot zelfreflectie en het stellen van grenzen om de negatieve effecten van sociale media te verminderen en een evenwichtig en welzijnsgericht online leven te leiden.

Kortom, "Asociale Media" waarschuwt voor de valkuilen van overmatig gebruik van sociale media en biedt lezers handvatten om hiermee om te gaan en een gezondere online leefstijl te omarmen. 


Kom, Heilige Geest
Jan Pool (9789043537759)

Jan Pool, schrijver van dit boek, is een Nederlandse voorganger en auteur. Een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten van dit boek:
- Jan begint met een introductie en legt uit wie de Heilige Geest is. Hij benadrukt de rol van de Heilige Geest als de Trooster, Leermeester en Gids voor gelovigen.
- Het boek bevat talrijke persoonlijke getuigenissen van mensen die hun ervaringen met de Heilige Geest delen. Deze verhalen dienen steeds als voorbeeld van hoe de Heilige Geest in het dagelijks leven van mensen kan en wil werken.
Jan Pool bespreekt de verschillende gaven van de Heilige Geest, zoals profetie, tongentaal en genezing. Hij legt uit hoe deze gaven functioneren en hoe gelovigen ze kunnen ontvangen en gebruiken.
- Het boek benadrukt het belang van een intieme relatie met God door de Heilige Geest. Jan Pool moedigt zijn lezers aan om de Heilige Geest toe te laten in hun leven en om te luisteren naar Zijn leiding.
- 'Kom Heilige Geest' biedt praktische adviezen en oefeningen om de relatie met de Heilige Geest te verdiepen en om de gaven van de Geest te ontwikkelen.
- Het boek benadrukt ook de vruchten van de Geest, zoals liefde, vrede, vreugde en geduld, en hoe deze vruchten zichtbaar kunnen worden in het leven van gelovigen.
- Jan Pool moedigt lezers aan om met verwachting naar de werking van de Heilige Geest uit te zien en open te staan voor Zijn leiding in hun dagelijks leven.

'Kom Heilige Geest' is een boek dat gelovigen wil inspireren om een diepere relatie met de Heilige Geest te ontwikkelen en Zijn werk in hun leven te verwelkomen. Het boek biedt zowel theologische inzichten als praktische richtlijnen voor het ervaren en begrijpen van de Heilige Geest.


Jezus zoals ik Hem niet kende
Philip Yancey (9789063535971)

Philip Yancey nodigt uit om (opnieuw) kennis te maken met Jezus Christus en om Hem te zien zoals Hij werkelijk is, los van de verdraaide beelden en misvattingen die in de loop der tijd zijn ontstaan. Een samenvatting van de belangrijkste thema's en ideeën in zijn boek 'Jezus zoals ik Hem niet kende':

  1. De onconventionele Jezus: Yancey schetst Jezus als een figuur die vaak de verwachtingen van Zijn tijdgenoten en van ons overstijgt. Hij was niet zoals de religieuze leiders of de politieke machthebbers van Zijn tijd, maar eerder een radicale en tegenstrijdige persoon.

  2. Genade en vergeving: Een centraal thema in het boek is de genade en vergeving die Jezus aanbood aan zondaars en outcasts. Yancey benadrukt dat Jezus' boodschap van genade en liefde voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond of zonden.

  3. Omgaan met lijden: Yancey bespreekt hoe Jezus met lijden en onrechtvaardigheid omging en hoe Hij mensen uitnodigde om in hun eigen lijden betekenis te vinden. Hij benadrukt dat Jezus zelf ook diep menselijk leed heeft ervaren.

  4. De mysteries van het gebed: Het boek onderzoekt de gebedspraktijk van Jezus en hoe Hij tot God bad. Yancey moedigt lezers aan om Jezus' benadering van gebed te bestuderen en te begrijpen.

  5. De uitdagingen van discipelschap: Yancey belicht de uitdagingen en offers die gepaard gaan met het volgen van Jezus. Hij moedigt zijn lezers aan om serieus na te denken over wat het betekent om Jezus te volgen in hun eigen leven.

  6. Het beeld van Jezus herstellen: Het boek bepleit het herstellen van een evenwichtiger en realistischer beeld van Jezus, weg van de verdraaide opvattingen en stereotype beelden die in de loop der tijd over Jezus zijn ontstaan.

"Jezus zoals ik Hem niet kende" nodigt lezers uit om de persoon van Jezus opnieuw te ontdekken en om te overwegen hoe Zijn leven en Zijn boodschap relevant kunnen zijn voor hun eigen geloof en dagelijks leven. Een aanmoediging tot diepgaande reflectie over de betekenis van Jezus Christus en Zijn impact op de wereld.


Growing Young
Kara Powell, Jake Mulder, Brad Griffin (9780801019258)

"Growing Young: Six Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Your Church", co-authored by Kara Powell, Jake Mulder, and Brad M. Griffin. This book focuses on how churches can engage and empower younger generations, particularly teenagers and young adults. Here is a summary of the key points and strategies presented in the book:

- Unlock Keychain Leadership: This strategy emphasizes the importance of giving young people opportunities for leadership and decision-making within the church. Instead of holding all authority at the top, empower youth and young adults to lead in meaningful ways.

- Empathize with Today's Young People: Understand the unique challenges and experiences of young generations. Building empathy helps bridge generational gaps and allows the church to connect with young people on a deeper level.

- Take Jesus' Message Seriously: Encourage churches to stay faithful to the core message of Christianity while presenting it in a way that resonates with younger generations. Avoid gimmicks or compromising on essential beliefs.

- Fuel a Warm Community: Create a welcoming church environment where young people feel accepted and valued. Foster strong intergenerational relationships, providing mentorship and support.

- Prioritize Young People (and Families) Everywhere: Make young people and their families a priority in all aspects of church life, from programming to budgeting. This strategy ensures that the church demonstrates genuine care and commitment to younger generations.

- Be the Best Neighbors: Extend the church's influence beyond its walls by serving the community. Engaging in acts of service and social justice helps young people see the relevance and impact of the church in the world.

"Growing Young" offers practical insights and real-life examples to help churches create an environment where young people can grow spiritually, feel connected, and contribute meaningfully. It emphasizes the importance of an intergenerational community that embodies the teachings of Jesus while adapting to the unique needs and perspectives of younger generations.