Op deze website vind je Bijbelteksten over veel verschillende thema's en onderwerpen. Ben je op zoek naar Bijbelteksten over angst? Zoek je Bijbelteksten over vergeving? Ben je op zoek naar Bijbelteksten over hoop? Zoek je Bijbelteksten over Jezus? Wil je weten wat de Bijbel zegt over de wederkomst? Zoek je naar wat de Bijbel zegt over seksualiteit? Op deze pagina vind je Bijbelteksten over diverse relevante thema's en onderwerpen. 


Bijbelteksten over angst

 

Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd.
Dan zal God Zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.
Filippenzen 4:6-7
-
Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want Ik ben jouw God. Ik zal je helpen, Ik zal je sterk maken. Met Mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.
Jesaja 41:10
-
De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang.
Mensen kunnen me geen kwaad doen.
Psalm 118:6
-
Vertrouw op Hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.
1 Petrus 5:7
-
Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen.
Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me, U geeft mij moed.
Psalm 23:4
-
God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld.
2 Timoteüs 1:7


Soul Care

Lees hier alles over de principes van Soul Care en over de onderwerpen die met het thema Soul Care te maken hebben; overwinnen van angsten, vergeven en vergeving ontvangen, afrekenen met zonden en zondepatronen, omgaan met verslavingen en slechte gewoonten, bevrijding en genezing van wonden enz. Lees hier verder over het thema Soul Care.


Bijbelteksten over liefde

 

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
1 Johannes 4:16
-
Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Efeziërs 4:2
-
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Romeinen 12:9
-
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
1 Korintiërs 13:2
-
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.
Jesaja 43:4
-
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Johannes 15:13
-
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
1 Johannes 4:20
-
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1 Korintiërs 13:13

 


Bijbelteksten over vergeving

 

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
Matteüs 6:14

-
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Efeziërs 4:32
-
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
Lucas 6:37
-
Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun uw trouw.
Micha 7:18
-
De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.
2 Kronieken 30:9b
-
In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
Efeziërs 1:7
-
Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Handelingen 3:19

 


Bijbelteksten over seksualiteit

 

Jezus zei verder: ‘Een mens wordt onrein van de dingen die uit hem naar buiten komen. Want alle slechte dingen die een mens doet, komen uit zijn eigen hart: slechte gedachten, verboden seks, moord, belediging, trots en domheid. En ook vreemdgaan, stelen, graaien, liegen, gemeen zijn, jaloers zijn op anderen, en je nergens voor schamen. Al die slechtheid maakt een mens onrein.’
Marcus 7:20-23
-
Dit is wat God wil: Jullie moeten een heilig leven leiden, en je op seksueel gebied goed gedragen. Elke man moet een eigen vrouw kiezen, op een goede manier, zoals past bij een heilig leven. Ongelovigen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Zij kennen God niet.
1 Tessalonicenzen 4:3-5
-
Jullie zijn Gods heilige volk. Daarom mag er bij jullie zelfs niet eens gepraat worden over verboden seks, onreine dingen, en slechte verlangens.
Efeziërs 5:3
-
Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks, of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod.
Kolossenzen 3:5Bijbelteksten over hoop

 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.
Psalm 42:12
-
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.
Romeinen 15:13
-
Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm 119:114
-
U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.
Psalm 31:25
-
Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Micha 7:7
-
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:5